Türkmen Halı Sanayi Ticaret Limited Şirketi ("Frenda Home/Şirketimiz”), www.frendahome.com alan adlı internet sitemiz üzerinden yapacağınız alışverişler kapsamında çeşitli kişisel verilerinizi elde etmektedir. Bu kapsamda Frenda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 10.Maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

1.Veri Sorumlusu

Unvanı : Türkmen Halı Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres : Ömerli mah. Hakkı İleri Cd. No:56 D:İç Kapı No:2, 34555 Arnavutköy/İstanbul

İnternet sitesi: www.frendahome.com

Tel : 05332230070

MERSİS : 0662028158000017

2.İşleme Amaçları

Alışveriş esnasında toplanan kişisel verileriniz, ancak açık rızanız ya da KVKK’ nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir:

·KVKK’ nın 5/2/a ve 5/2/ç maddeleri kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle başta 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil düzenlemeleri olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,

·KVKK’nın 5/2/f maddesi kapsamınilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle üyelik koşullarının ve hizmetlerin iyileştirilmesi ile sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için kimliğiniz ifşa edilmeden istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi,

·KVKK’ nın 5/2/c maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedeniyle internet sitemizde yer alan üyeliğin tesis edilebilmesi, Frenda Home’ dan aldığınız ürün ve/veya hizmetin ifasıiçin ürün bedelinin ödenmesi ve kargo ile gönderim yapılması gibi gerekli işlemlerin yerine getirilmesi (kredi kartı ile yapılan ödemelerde kullandığımız aracı hizmet sağlayıcının sunucusunun yurtdışında olması nedeniyle yurtdışına aktarım gerçekleştirilecektir), Frenda Home tarafından çıkarılan ve/veya çıkarılacak olan her türlü sadakat kart ile Frenda Home web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimlerin (yenileme, sona erme vb.) yapılması, üyelik ve/veya iade koşullarında olabilecek değişiklik ve yeniliklerin bildirilmesi, katılmanız halinde çekiliş vb. hususların gereğinin yerine getirilmesi,

·KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamın da açık rıza vermeniz koşuluyla Frenda Home’ un etkinlikleri ve özel günlere ilişkin bilgilendirmeler de dâhil olmak üzere daha etkin bir şekilde iletişim kurulabilmesi,

·KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rıza vermeniz koşuluyla Frenda Home’ un ürün, avantaj, indirim, kampanya ve çekilişlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla Frenda Home’ un sizlerle iletişime geçebilmesi ve elektronik ticari ileti gönderebilmesi amaçlarıyla,

işlenebilecektir.

3.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, anlaşmalı olunan kargo firmasına, gerektiği takdirde resmi mercilere ve www.frendahome.com alan adlı internet sitesi başta olmak üzere Frenda Home’ un web siteleri, sosyal medya platformları ve yazılımları için anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan aracı hizmet sağlayıcı firmalara aktarılabilecektir.

4.Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İkinci maddede sayılan amaçlarla işlenen kişisel verileriniz,

Şirketimiz internet sitesindeki formlar aracılığıyla ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde;

Satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, diğer satış kanalları, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan;

Şirketimiz ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan;

Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

5.İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 

● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

● KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde[●]linkinde yer alan başvuru formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

•Şirket’in Ömerli mah. Hakkı İleri Cd. No:56 D:İç Kapı No:2, 34555 Arnavutköy/İstanbul adresine gelerek,

•Şirket’in Ömerli mah. Hakkı İleri Cd. No:56 D:İç Kapı No:2, 34555 Arnavutköy/İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek, veya

• Şirket’inturkmenhali@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve Şirket’imiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak.

 

Frenda Home, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zamansatis@frendahome.com adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat Ömerli mah. Hakkı İleri Cd. No:56 D:İç Kapı No:2, 34555 Arnavutköy/İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.